Ngày: 13/05/2018

Ôm đầu chịu trận Ôm đầu chịu trận
Sun, 05 / 2018 8:48 AM
Thuở xưa có một người bị bệnh đầu sài, người nhà mua cho hắn một cái mũ đẹp sặc sỡ để hắn đội che mụt ghẻ lở. Một hôm, có gã bán trái lê nói với hắn: [...]