Ngày: 09/03/2018

Dấu Ấn Tòng Lâm Dấu Ấn Tòng Lâm
Fri, 03 / 2018 8:08 AM
“Dấu Ấn Tòng Lâm” chính là chủ đề Lễ Truyền thống lần thứ 25 của Trường Phật học Đại Tòng Lâm do tập thể Tăng Ni sinh Trung cấp Khóa 8 đăng cai tổ chứ[...]