Ngày: 03/03/2018

Nghĩ gì được đó Nghĩ gì được đó
Sat, 03 / 2018 10:52 PM
Thuở xưa, một hôm, vua Ba-tư-nặc – quốc vương nước Xá-vệ – đến bái kiến đức Phật. Đến nơi, vua xuống xe, hạ lọng, cất gươm, cởi giày, chắp tay đi thẳn[...]
Lá Bồ Đề số 46 Lá Bồ Đề số 46
Sat, 03 / 2018 8:54 AM
Thưa Thầy! Con rât mong được Thầy khai sáng cho nên con rất hi vọng Thầy có thể bỏ chút thời gian để xem thư này của con. Con xin cảm ơn Thầy trước ạ.[...]