• Luật nhân quả
  3 years trước Thiện Hưng
  Luật nhân quả
  Mục đích cuối cùng của những người thực hành theo Phật giáo là đạt đến quả vị hoàn toàn giác ngộ và thấu suốt mọi sự vật của một đức Phật. Phương tiện chúng ta nương vào để tu tập là cái thân người này với một tâm hồn thanh tịnh. Hầu hết chúng ta sống một cuộc đời tương đối như những con người lành mạnh. Thật vậy, theo lời đức Phật dạy trong các kinh điển có được thân người hôm nay là một phước du[...]
 • Sự tích Bồ tát Văn Thù Sư Lợi
  3 years trước Thiện Hưng
  Sự tích Bồ tát Văn Thù Sư Lợi
  Đức Văn Thù Sư Lợi, khi chưa thành đạo thì Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, tên là Vương Chúng Thái Tử. Nhờ phụ vương khuyên bảo, nên Ngài phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và Tăng chúng trọn ba tháng. Lúc ấy, có quan Đại Thần là Bảo Hải thấy vậy thì khuyên rằng: “ Nay Điện hạ đã có lòng làm sự phước đức, tạo nghiệp thanh tịnh, nên vì hết thảy chúng sanh mà cầu đặng các món trí huệ, và đe[...]
 • Sự tích Bồ tát Phổ Hiền
  3 years trước Thiện Hưng
  Sự tích Bồ tát Phổ Hiền
  Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô. Nhờ Phụ Vương khuyên bảo, nên Thái Tử mới phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sanh trong ba tháng. Lúc ấy có quan Đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên rằng: “Nay Điện hạ có lòng làm đặng món công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về Đạo Vô Thượng Bồ Đề, mà cầu đặng thành Phật, hơn l[...]
 • Tản mạn đôi điều về cúng sao giải hạn
  3 years trước Thiện Hưng
  Tản mạn đôi điều về cúng sao giải hạn
  Sau những ngày mùng, hương vị xuân như vẫn còn đây đó trong cái dìu dịu của tiết trời; nét xuân vẫn còn tinh nghịch lấp ló trên vài nhánh mai nở muộn. Vườn chùa vẫn tấp nập những đoàn hành hương tháng giêng đến chùa lễ Phật, những tưởng niềm vui an lạc sẽ còn theo xuân thong dong trong lòng người. Nhưng sáng sớm nay, theo thói quen, dậy sớm, ngồi vào bàn làm việc, mở thư điện tử ra xem. Chao ôi, c[...]
 • Tăng Ni trẻ – đường tương lai còn nhiều trăn trở
  3 years trước Thiện Hưng
  Tăng Ni trẻ – đường tương lai còn nhiều trăn trở
    DẪN NHẬP   Một hôm, Bà-la-môn Brahmayu hỏi đức Phật: “Kính thưa ngài Cồ-đàm, tôi có vài thắc mắc muốn hỏi Ngài”. Đức Phật mời ông nêu ra những thắc mắc trong lòng, và đạo sĩ nêu ra các câu hỏi qua một bài kệ bốn câu, đại ý chính là: Làm thế nào để được gọi là Phật, một bậc Giác ngộ? Đức Phật trả lời qua bốn câu kệ như sau:   “Những gì cần biết rõ, Ta đã biết rõ; Những gì cần từ[...]
 • Sự tích Bồ tát Địa Tạng
  3 years trước Thiện Hưng
  Sự tích Bồ tát Địa Tạng
  Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật. Do cái bổn nguyện ấy, nên Ngài phân thân nhiều phen, đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi[...]
 • Tín tâm cúng dường Tăng bảo
  3 years trước Thiện Hưng
  Tín tâm cúng dường Tăng bảo
  Cúng dường là một trong những pháp phổ quát nhất trong Phật giáo. Đức Phật và Thánh đệ tử là những ruộng phước tối thắng cho chư thiên và loài người tín tâm cúng dường, làm xuất sinh vô lượng phước báu thấm nhuần khắp nơi. Tuy nhiên, nay là thời mạt pháp, cách thời Đức Phật hơn 2.550 năm, còn đâu những Thánh Tăng làm ruộng phước tốt cho những ai tín tâm cúng dường? Đức Phật, bậc Chánh Đẳng, Chánh [...]
 • Đạo Phật
  4 years trước Thiện Hưng
  Đạo Phật
  Mọi người đều nên có một tôn giáo và tôn giáo này biểu lộ tư tưởng của họ. Không có tôn giáo, con người sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Các nhà khoa học và tâm lý học có thể giúp ta mở mang kiến thức sâu rộng, nhưng họ không đem lại cho ta mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Chỉ có tôn giáo mới có thể làm được điều đó. Mọi người phải chọn cho mình một tôn giáo hợp lý và khoa học tùy theo ý m[...]
 • Buông xả kẻ thù bằng cách thực tập kiên nhẫn
  4 years trước Thiện Hưng
  Buông xả kẻ thù bằng cách thực tập kiên nhẫn
  Bạn sẽ làm gì khi đối đầu với những người không thương bạn, những người luôn giận dữ với bạn? Bạn phải thực tập tính kiên nhẫn. Thay vì cố gắng giải thích rõ các hành động của người đó là tiêu cực hoặc nguy hại, bạn nên phân tích chúng là tích cực hoặc ích lợi. Thay vì nghĩ rằng thái độ của người ấy tức giận mình, không thương mình, bạn phải nên nghĩ đó là điều ích lợi, cần thiết, có ích. Cũng như[...]
 • Hai thứ tự do
  5 years trước Thiện Hưng
  Hai thứ tự do
  Có hai thứ tự do trong cuộc đời này: tự do thỏa mãn các dục vọng (khoái lạc của các giác quan) và tự do thoát khỏi những dục vọng đó.   Nền văn hóa phương Tây hiện đại chỉ công nhận loại tự do đầu tiên, tự do thỏa mãn dục vọng. Và nó tôn thờ loại tự do ấy bằng cách đưa lên trang đầu các bản hiến pháp và tuyên ngôn nhân quyền. Người ta có thể nói rằng tín điều căn bản của hầu hết các nền dân c[...]