• Phân biệt chánh tà
  2 years trước Ban Biên Tập
  Phân biệt chánh tà
  Cuộc sống luôn luôn bao gồm hai mặt thiện ác và chánh tà lẫn lộn. Kỳ vọng về một mô hình hay đoàn thể lý tưởng, thuần thiện ở thế gian là điều không thể. Nên phải quan sát cuộc sống thật kỹ càng để phân biệt rõ người nào là thiện, kẻ nào là ác; việc gì là chánh, việc gì là tà để rồi từ đó có ứng xử thích hợp. Để phân biệt thiện ác, chánh tà dĩ nhiên là điều không phải dễ dàng. Đối với những người [...]
 • Phật giáo có thể hướng dẫn gì cho khoa học và nhân loại
  2 years trước Ban Biên Tập
  Phật giáo có thể hướng dẫn gì cho khoa học và nhân loại
  Tại sao Phật giáo có thể hướng dẫn? Bởi vì người sáng lập Phật giáo là Thích Ca là một người giác ngộ. Phật tức là giác ngộ. Giác ngộ tức là thấu suốt mọi lẽ huyền vi của Tam giới. Tam giới là Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới. Giác ngộ không phải là một người hiể[...]
 • Đạo Phật
  2 years trước Ban Biên Tập
  Đạo Phật
  Mọi người đều nên có một tôn giáo và tôn giáo này biểu lộ tư tưởng của họ. Không có tôn giáo, con người sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Các nhà khoa học và tâm lý học có thể giúp ta mở mang kiến thức sâu rộng, nhưng họ không đem lại cho ta mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Chỉ có tôn giáo mới có thể làm được điều đó. Mọi người phải chọn cho mình một tôn giáo hợp lý và khoa học tùy theo ý m[...]
 • Tín tâm cúng dường Tăng Bảo
  2 years trước Ban Biên Tập
  Tín tâm cúng dường Tăng Bảo
  Cúng dường là một trong những pháp phổ quát nhất trong Phật giáo. Đức Phật và Thánh đệ tử là những ruộng phước tối thắng cho chư thiên và loài người tín tâm cúng dường, làm xuất sinh vô lượng phước báu thấm nhuần khắp nơi. Tuy nhiên, nay là thời mạt pháp, c&aacu[...]
 • Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ
  2 years trước Ban Biên Tập
  Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ
    Trong hệ thống giáo điển Phật đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rất là cảm động. Cũng như có những trang kinh đức Phật chỉ dạy phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cá[...]
 • Kinh Mi Tiên vấn đáp
  2 years trước Ban Biên Tập
  Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha)   Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   1. Danh   Đức vua Mi-lan-đà sau khi đảnh lễ Tăng chúng tám mươi ngàn vị cùng với đại đức Na-tiên, ngồi một nơi phải lẽ, đức vua khởi chuyện: [...]
 • Thiền sư và Bò cạp
  2 years trước Ban Biên Tập
  Thiền sư và Bò cạp
  Theo truyền thống tu tập của Phật giáo Nhật Bản, sau khi các thiền sinh trải qua ba tháng tu hành, thiền sư bắt đầu thử những thói quen về cách ứng xử của thiền sinh. Qua sự quan sát cách ứng xử trong đời sống hàng ngày, vị thiền sư có thể biết được trình độ tâm linh và sự tiến triển của học tr&ograv[...]
 • Sự tích Phật A Di Đà
  3 years trước Thiện Hưng
  Sự tích Phật A Di Đà
  Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta bà đem về Tịnh độ. Trong Kinh Bi Hoa nói rằng: “Về khoảng hằng sa kiếp trước, có một đại kiếp gọi là Thiện trì”.Khi ấy tại cõi Tản đề lam thế giới có vua Chuyển Luân Thánh Vương, tên Vô Tránh Niệm, thống lãnh cả bốn xứ thiên hạ: một là Đông thắng thần châ[...]
 • Sự tích Bồ tát Quán Thế Âm
  3 years trước Thiện Hưng
  Sự tích Bồ tát Quán Thế Âm
  Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử. Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ, thì có Phật Bảo Tạng ra đời. Vua thấy nhơn tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông, bèn suy nghĩ rằng: “Nếu Đạo Phật không phải chơn chánh, thì đâu có lẻ người ta sùng bái khắp xứ như vậy!” Nên vua mới phá[...]
 • Sự tích Bồ tát Đại Thế Chí
  3 years trước Thiện Hưng
  Sự tích Bồ tát Đại Thế Chí
  Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo, thì Ngài chính là con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử. Ngài vâng lời phụ vương khuyên bảo, phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và đại chúng trọn trong ba tháng.   Quan Đại thần là Bảo Hải thấy vậy, bèn khuyến thỉnh rằng: “Thưa Điện hạ! Trong sự tu phước có hai thứ: một là tu phước hữu lậu hai là tu phước vô lậu. Song phước hữu lậu dầ[...]