• Buông xả kẻ thù bằng cách thực tập kiên nhẫn
  4 years trước Thiện Hưng
  Buông xả kẻ thù bằng cách thực tập kiên nhẫn
  Bạn sẽ làm gì khi đối đầu với những người không thương bạn, những người luôn giận dữ với bạn? Bạn phải thực tập tính kiên nhẫn. Thay vì cố gắng giải thích rõ các hành động của người đó là tiêu cực hoặc nguy hại, bạn nên phân tích chúng là tích cực hoặc ích lợi. Thay vì nghĩ rằng thái độ của người ấy tức giận mình, không thương mình, bạn phải nên nghĩ đó là điều ích lợi, cần thiết, có ích. Cũng như[...]
 • Hai thứ tự do
  5 years trước Thiện Hưng
  Hai thứ tự do
  Có hai thứ tự do trong cuộc đời này: tự do thỏa mãn các dục vọng (khoái lạc của các giác quan) và tự do thoát khỏi những dục vọng đó.   Nền văn hóa phương Tây hiện đại chỉ công nhận loại tự do đầu tiên, tự do thỏa mãn dục vọng. Và nó tôn thờ loại tự do ấy bằng cách đưa lên trang đầu các bản hiến pháp và tuyên ngôn nhân quyền. Người ta có thể nói rằng tín điều căn bản của hầu hết các nền dân c[...]
 • Sự tích Bồ tát Chuẩn Đề
  5 years trước Thiện Hưng
  Sự tích Bồ tát Chuẩn Đề
  Đức Chuẩn Đề vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Ngài thường thuyết Kinh Đà La Ni, nguyện cầu cho tất cả trong Thế gian và Xuất thế gian đều thành tựu những sự nghiệp tu tập. Vì tấm lòng từ bi vô hạn của Ngài với quần sanh như mẹ thương yêu đám con khờ, nên kêu là “Phật mẫu”. Ngài thường diễn nói rằng : Chơn như thiệt tướng và tánh chơn thường của tất cả chúng sanh xưa nay đều sẳn có trong bản giác chư P[...]
 • Sự tích Bồ tát Di Lặc
  5 years trước Thiện Hưng
  Sự tích Bồ tát Di Lặc
  Đức Di Lặc là một vị Phật thứ năm trong Hiền kiếp (Bốn vị Phật trong Hiền kiếp đã ra đời, kể ra sau đây: 1. Đức Cấu Lưu Tôn, 2. Đức Câu Na Hàm, 3. Đức Ca Diếp, 4. Đức Thích Ca Mâu Ni) để nối ngôi Phật Thích Ca, ra đời mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng số kiếp chưa đến, Ngài còn ở trên cung Trời Đâu Suất, thường hay hóa thân trong mười phương thế giới mà thuyết pháp độ sanh. Khi Ngài ứng tích tại Song [...]