Sat, 07 / 2017 12:04 pm | Ban Biên Tập

CÂU HỎI GIÁO LÝ – HUÂN TU LẦN THỨ 41 TẠI VIỆN CHUYÊN TU – Cuộc đời Đức Phật (PHPT)

1. Kinh A-Hàm đức Phật thuyết bao lâu?

 
 
 
 

2. Nội dung cơ bản của kinh A-Hàm đức Phật dạy gì?

 
 
 
 

3. Kinh Phương Đẳng đức Phật thuyết bao lâu?

 
 
 
 

4. Nội dung cơ bản của kinh Phương Đẳng đức Phật dạy gì?

 
 
 
 

5. Kinh Bát nhã Đức Phật thuyết bao lâu?

 
 
 
 

6. Nội dung cơ bản của kinh Bát Nhã đức Phật dạy gì?

 
 
 
 

7. Kinh Pháp Hoa – kinh Niết Bàn đức Phật thuyết bao lâu?

 
 
 
 

8. Nội dung cơ bản của kinh Pháp Hoa – kinh Niết Bàn đức Phật dạy gì?

 
 
 
 

9. Thời gian sinh hoạt của Đức Phật trong một ngày như thế nào?

 
 
 
 

10. Mỗi năm Đức Phật đi chu du giáo hóa như thế nào?

 
 
 
 


Bài viết cùng chuyên mục