Ngày: 03/09/2017

Lễ Tự tứ năm 2017 (Phần 1)
Sun, 09 / 2017 11:14 PM
LỄ TỰ TỨ NĂM 2017       PHẦN I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ       Hằng năm, cứ sau ba tháng an cư kiết hạ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới-định tuệ, đến ngà[...]