Ngày: 08/08/2017

BTN Ánh đạo phát cơm tại Tp. Cần Thơ
Tue, 08 / 2017 3:02 PM
Ngày 29/07/2017 lúc 15 giờ 00, tại Bệnh Viện Tp. Cần Thơ, Ban Thiện nguyện Ánh đạo, đại diện tại Tp. Cần Thơ đã phát 600 phần cơm cho bà con bệnh nhân[...]