Ngày: 07/08/2017

MÂY NGÀN PHƯƠNG
Mon, 08 / 2017 8:53 PM
                Lời BBT: Đến cuối tháng 7 này là đúng 10 năm Thầy thuyết giảng chủ đề Bóng mây trong khoá tu mùa hè lần thứ 3 ở chùa Hoằng Pháp. 10 nă[...]